facebook google+ youtube

relacje inwestorskie

W dniu 27 lutego 2019 roku został uzgodniony plan podziału spółki PROSPERPLAST 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybarzowicach (43-378)
przy ul. Wilkowskiej 968 (dalej: „Spółka Dzielona”) przez Zarządy:

- Spółki Dzielonej oraz
- GLOBECK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach (43-365) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 23 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie).
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Podziału
do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:

Plan Podziału 27 02 2019 - POBIERZ PLIK PDF

W imieniu Spółki Przejmującej:
Paweł Mrózek – Członek Zarządu Spółki Przejmującej

 

 

W dniu 28 stycznia 2019 r. Zarząd spółki pod firmą PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Rybarzowicach, adres: ul. Wilkowska 968, 43-378 Rybarzowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605309, NIP 5470200928, REGON 070434735, kapitał zakładowy: 200.100,00 PLN (dalej: „Spółka Przejmująca”)
oraz
Zarząd spółki pod firmą PREO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Buczkowicach, adres: ul. Wczasowa 733A, 43-374 Buczkowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717921, NIP 9372706327, REGON 369440606, kapitał zakładowy: 149.600,00 PLN,  (dalej: „Spółka Przejmowana”) uzgodniły i sporządziły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (dalej: „Plan Połączenia”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.; dalej: „KSH”) – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na warunkach opisanych w Planie Połączenia.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej działając na podstawie art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia pod poniższym adresem:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

W imieniu Spółki Przejmującej:

Paweł Mrózek  – Członek Zarządu Spółki Przejmującej.
Marek Mrózek – Członek Zarządu Spółki Przejmującej.