facebook google+ youtube

relacje inwestorskie

W dniu 27 lutego 2019 roku został uzgodniony plan podziału spółki PROSPERPLAST 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybarzowicach (43-378)
przy ul. Wilkowskiej 968 (dalej: „Spółka Dzielona”) przez Zarządy:

- Spółki Dzielonej oraz
- GLOBECK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkowicach (43-365) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 23 (dalej: „Spółka Przejmująca”).

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie).
W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Podziału
do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:

Plan Podziału 27 02 2019 - POBIERZ PLIK PDF

W imieniu Spółki Przejmującej:
Paweł Mrózek – Członek Zarządu Spółki Przejmującej